Algemene voorwaarden Sparkle* Support

Algemene voorwaarden Sparkle* Support
Definities:
Sparkle* Support gevestigd in Assen onder KvK nummer  04068440 wordt in de algemene voorwaarden aangeduid als Sparkle*.
1 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken die gemaakt worden door Sparkle* (of medewerkers van Sparkle*) te Assen en met de vertegenwoordigers van de scholen waar we mee samenwerken (verder te noemen: school) en met de freelance docenten (hierna te noemen: invaldocenten) die door bemiddeling van Sparkle* invallen op de school.
Alleen als er uitdrukkelijk, schriftelijk of via de email, andere afspraken zijn gemaakt, kan van deze voorwaarden worden afgeweken.
2- Totstandkoming van afspraken
Afspraken kunnen worden gemaakt via  email, telefoon of Whatsapp door Sparkle*
en de school.
Indien er in de communicatie duidelijke verschrijvingen of vergissingen zijn  gemaakt,  zijn de partijen niet verplicht zich eraan te houden.
3- Uitvoering van de afspraken
Sparkle* en de school spreken af dat Sparkle* bemiddelt tussen de invaldocent en de school. School verstrekt de informatie over dag en groep waarvoor een invaller nodig is. Ook of de invaller over een onderwijsbevoegdheid dient te beschikken of niet. Sparkle* zoekt de meest geschikte en beschikbare invaldocent en zorgt voor de connectie tussen school en invaldocent.
De invaldocent neemt contact op met de school om alle noodzakelijke informatie te bespreken zoals::
·         aantal leerlingen
·         welke docent hun introduceert bij de groep
·         specifieke wetenswaardigheden die belangrijk voor invaldocent zijn m.b.t. leerlingen
·         dagindeling ( pauzes, gym of andere vaste onderdelen van de dag)
·         overige informatie dat van belang is voor de invaldocent
De invaldocent is in staat om zelfstandig een heel creatief dagprogramma  te verzorgen. Vooraf overleggen de school en de invaldocent hoe ze het dagprogramma gaan invullen. De school is dan ook verantwoordelijk voor het maken van de afspraken over de daginvulling.
Aan het einde van de dag blijft de docent totdat alle kinderen weg zijn (opgehaald/naar huis of opvang). Vervolgens wordt het lokaal opgeruimd. De invaldocent hoeft geen overige taken te verrichten, meldt zich even af bij de contactpersoon en kan vertrekken.
4 - Onderwijs door creatieve invaldocent
Sparkle* zal zijn freelance docenten stimuleren om hun lessen conform de 21e eeuwse vaardigheden te geven en hun te stimuleren om hun vakmanschap steeds te verbeteren. Aangezien het allemaal zelfstandige docenten zijn, is Sparkle* niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun programma.
De school is verantwoordelijk voor het maken van afspraken over de invulling van het dagprogramma met de invaldocenten.  Sparkle* zal ook op regelmatige basis steekproefsgewijs contact opnemen met de school om zo om hun ervaringen te vragen en daarmee de kwaliteit van de invaldocenten te waarborgen.
5- Prijzen :
Al onze prijzen zijn heel overzichtelijk en concurrerend, zie daarvoor de website.
6 - Betaling:
Facturen dienen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen daar onderling andere schriftelijke afspraken over hebben gemaakt.
Facturen worden na elke inzet verstuurd.
Op het onderwijs is geen Btw van toepassing.
Betaling geschiedt door overmaking of storting op het rekeningnummer van Sparkle* zoals op de factuur staat.
Sparkle* heeft het recht om de bemiddeling op te storten mocht er niet op tijd aan de verschuldigde betalingsverplichtingen zijn voldaan.
Indien de factuur niet binnen de afgesproken tijd is voldaan zal er een herinnering volgen.
Mocht er na de herinnering nog niet worden betaald dan zal de factuur worden overgedragen aan een incassobureau en zullen alle kosten ( zoals wettelijke rente, incassokosten etc.) die daar mee gemoeid zijn worden doorberekend.
Weigert de school zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door invaldocent, dan is de school nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Sparkle* te betalen
In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van de school zijn de verplichtingen van de school onmiddellijk opeisbaar.
6a – Betaling invaldocent
Invaldocent stuurt na elke inzet een factuur onder vermelding van datum, school, halve of hele dag, ad hoc indien van toepassing. Sparkle* betaalt deze factuur uit als de school het bedrag voor de invaldocent heeft voldaan. Dit kan dus inhouden dat een factuur in gedeelten wordt overgemaakt.
Indien Sparkle* van mening is dat de prijzen moeten worden aangepast conform de prijsindexering dan zal dat per 1 augustus of per 1 januari gebeuren.
7 - Overige voorwaarden:
 Sparkle* en de invaldocent hebben er bewust voor gekozen om ZZP’er te zijn. 

Daarom willen Sparkle*  en de invaldocent  geen dienstbetrekking tot stand brengen  met de scholen. 

Scholen zullen freelance invaldocenten van Sparkle* geen contract aanbieden waardoor Sparkle* bemiddelingskosten misloopt.
Het is niet de bedoeling dat scholen gebruik gaan maken van het door de invaldocent zelf geschreven/ontworpen lesmateriaal. De invaldocent blijft hier ten allen tijde de eigenaar van. Het is niet de bedoeling dat creatieve (inval)docenten buiten Sparkle*  om werkzaamheden aannemen op de scholen waar ze eerder door Sparkle* zijn ingezet.
Of dat ze zich aanmelden bij tussenpersonen om rechtstreeks via hun te werken. Indien dit wel gebeurd kan Sparkle* de misgelopen bemiddelingskosten op de creatieve (inval) docent verhalen.
8 -  Ontbinding:
Op het moment dat een freelance invaldocent is voorgesteld (dit kan via telefoon, whatsapp) aan de school. Is de school contractueel gebonden aan de afspraak.
Tot 48 uur voordat de invaldatum ingaat kan een contract zonder gevolgen worden ontbonden.
Mocht een ontbinding minder dan 48 uur voor de invaldatum plaatsvinden dan is de school  het volledige bedrag wat Sparkle*  anders in rekening zou brengen verschuldigd.
9 - Overmacht:
Als door overmacht ( conform artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek) de invaldocent niet in staat is in te vallen zal Sparkle* geen factuur sturen. Dit geldt tevens ook voor overmacht  van de kant van de school.
10 - Aansprakelijkheid:
Sparkle* is niet aansprakelijk voor enige schade die de school lijdt door acties of handelingen van de invaldocent of er moet al aantoonbaar zijn dat Sparkle* onjuist heeft gehandeld.
De maximale aansprakelijkheid van Sparkle* beperkt zich tot een vergoeding van maximaal het bedrag dat de school voor die dag zou betalen.
Sparkle* is niet aansprakelijk voor schades waartegen de invaldocent of de school zich redelijkerwijs had moeten/kunnen verzekeren.
11 - Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing
Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord Nederland.
 
 

Aangepast op  1 september 2023